Instytut Bezpieczeństwa RESCON to nowoczesna, prywatna organizacja, która wzory swojego funkcjonowania czerpie z podobnych instytucji działających z powodzeniem w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach na świecie.

RESCON w ramach swojej działalności przeprowadza audyty, przygotowuje specjalistyczne analizy i raporty oraz prowadzi usługi w zakresie doradztwa w wybranych dziedzinach bezpieczeństwa, komunikacji oraz zarządzania organizacjami kierując się zasadą podejmowania decyzji w oparciu o najlepsze źródła informacji i praktykę ekspercką (evidence-based practice).

Osoby zaangażowane w działalność RESCON to doświadczeni profesjonaliści oraz eksperci posiadający bogate doświadczenie naukowe, techniczne i biznesowe. Dzięki temu, Instytut z powodzeniem realizuje projekty w sposób kompleksowy - zarówno badawcze, w zakresie analizy i oceny różnych aspektów zapewniania bezpieczeństwa przedsiębiorstwom i organizacjom, jak i w zakresie praktycznej implementacji narzędzi budowania odporności i doradztwa. Ogromną wagę przywiązuje się tu do badań naukowych oraz doświadczeń międzynarodowych specjalistów w różnych branżach, co znacznie zwiększa szanse na sukces podejmowanych działań - utrzymania ciągłości funkcjonowania oraz zwiększenia możliwości stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa, organizacji non-profit, czy też pojedynczego projektu.

RESCON prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Inicjuje i przeprowadza szkolenia otwarte i zamknięte dla dedykowanych grup i osób indywidualnych (specjalizowany coaching).

Działania szkoleniowe, doradcze, jak i stała opieka eksperta lub zespołu eksperckiego Instytutu Bezpieczeństwa RESCON w sytuacji wystąpienia nagłego zagrożenia lub sytuacji kryzysowej obejmują następujące obszary merytoryczne:

 • budowanie odporności organizacyjnej
 • utrzymanie ciągłości działania
 • planowanie i zarządzanie kryzysowe
 • optymalizacja procesów decyzyjnych w warunkach zagrożenia
 • pozyskiwanie, analiza i bezpieczeństwo informacji
 • efektywna komunikacja (kryzysowa) i ochrona wizerunku
 • cyberbezpieczeństwo
 • bezpieczeństwo techniczne i pożarowe obiektów
 • bezpieczeństwo personalne i fizyczne w organizacjach
 • psychologia bezpieczeństwa
 • prewencja zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych

RESCON w ramach swojej działalności zajmuje też stanowiska w wybranych aspektach życia społeczno-gospodarczego, przygotowuje raporty i analizy pomocne wybranym branżom lub środowiskom biznesowym w procesach decyzyjnych, rozwijaniu działalności.

W ramach promocji wiedzy o bezpieczeństwie, Instytut wraz z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz innymi uczelniami i organizacjami, prowadzi także szereg spotkań otwartych. Członkowie RESCON są też częstymi gośćmi spotkań merytorycznych organizowanych przez ośrodki krajowe i zagraniczne. Spotkania te służą wymianie doświadczeń i refleksji nad polityką i praktyką wdrażania systemów bezpieczeństwa, a także projektowaniu i realizacji badań w zakresie zapewniania ochrony w wielu obszarach potencjalnych zagrożeń: informacyjnym, komunikacyjnym, w cyberprzestrzeni, sferze procesów decyzyjnych, operacyjnych itp.

Geneza

Nazwa Instytutu Bezpieczeństwa RESCON powstała poprzez połączenie kilku ważnych terminów, z jednej strony znanych już w Polsce, a z drugiej – naszym zdaniem – jednak nierozumianych w taki sposób, w jaki powinny zostać przyswojone nie tylko przez specjalistów, lecz także przez ogół społeczeństwa. O ile w języku angielskim bezpieczeństwo nie występuje jako termin ogólny i uniwersalny (służy temu kilka różnych określeń stosowanych w zależności od kontekstu – najczęściej security lub safety), o tyle w Polsce jest swego rodzaju słowem kluczem, którego nie zawsze używamy poprawnie. Zwykle bowiem odnosimy je do pewnego stanu psychicznego będącego poczuciem osobistego spokoju i bezpieczeństwa. Trwając w owym często fałszywym przekonaniu, usypiamy naszą czujność, a ponadto narażamy się na ryzyko braku zdolności do właściwej reakcji na zagrożenie wtedy, gdy się ono pojawi.

Pułapka, na którą jesteśmy dzisiaj narażeni, wynika z faktu, iż używane przez nas na co dzień słowo bezpieczeństwo nie tylko nie zawiera w sobie konkretnej struktury znaczeniowej czy przyswojonego zestawu wymaganych działań, lecz także nie wskazuje żadnych konkretnych kierunków naszych aktywnych i świadomych decyzji.

Słysząc czy mówiąc o zarządzaniu bezpieczeństwem, mamy nieostrą wizję pewnego procesu mającego zapewnić nam, jako ludziom, lub całej organizacji, np. firmie, spokój działania, pracy i realizacji zamierzonych celów. Najczęściej jednak nie wiadomo, co konkretnie zrobić, aby ten spokój osiągnąć.

Dlatego też, tworząc nazwę nowego przedsięwzięcia, połączyliśmy kilka wyrazów najlepiej oddających istotę naszej działalności. Poza wskazaniem na obszar aktywności w ujęciu ogólnym (bezpieczeństwo), przywołujemy także takie pojęcia, jak: resilience (rezyliencja, odporność, sprężystość) oraz continuity (ciągłość), stawiając ich treść i związane z nimi międzynarodowe oraz autorskie standardy za symbol naszych działań oraz kierunek rozwoju Instytutu.

Słowo resilience nie ma swojego dokładnego odpowiednika w języku polskim. Jednak jego znaczenie w języku angielskim niesie ze sobą bardzo konkretną treść. Resilience wskazuje na zdolność adaptacyjną jednostki (osoby) lub organizacji (systemu) do odbudowy swoich cech (wartości) poddanych np. zdarzeniu o charakterze kryzysowym i powrotu do „normalnego działania”. W pełnym znaczeniu tego pojęcia w obszarze zarządzania bezpieczeństwem organizacja lub jednostka rezylientna, czyli odporna na zdarzenia zakłócające jej działanie, jest zdolna do wykrycia takiego zdarzenia, a przez swoje odpowiednie przygotowanie – również do stosownego zachowania i następnie odbudowania zdolności do dalszego działania.

Połączenie koncepcji resilience z rozwiniętymi i praktykowanymi na całym świecie zasadami zarządzania ciągłością działania (continuity) – pozwala nam tworzyć zupełnie nową na polskim rynku organizację opartą na najnowszych koncepcjach i technikach zarządzania bezpieczeństwem, które adaptujemy w autorski sposób i wykorzystujemy do realizowania naszych zadań.

Współpraca

W ramach współpracy public relations RESCON podejmuje wspólnie działania z Koalicją na rzecz Bezpieczeństwa. Misja jaka przyświeca temu porozumieniu to przekazywanie za pośrednictwem mediów rzetelnej wiedzy na temat przeciwdziałania zagrożeniom, przed jakimi stajemy we współczesnym świecie. Eksperci w programach informacyjnych i publicystycznych na bieżąco komentują wydarzenia z kraju i ze świata formułując w mediach kompetentne i obiektywne opinie na temat stanu naszego bezpieczeństwa.

W zakresie działalności Instytutu Bezpieczeństwa RESCON znajduje się również udzielanie wsparcia w zakresie rozwoju biznesu, fachowego doradztwa, kojarzenia partnerów gospodarczych, a także inspirowania i rozwijania systemów bezpieczeństwa na rynku lokalnym oraz w wymiarze międzynarodowym.


Organy i Członkowie

Fundament Instytutu Bezpieczeństwa RESCON stanowią zarówno kompetencje indywidualnych członków, jak i potencjał współpracowników oraz organizacji partnerskich. Działalność nowoczesnej, niepublicznej instytucji badawczo-doradczej musi bowiem odpowiadać coraz większym potrzebom informacyjnym społeczeństwa, szczególnie w tak dynamicznym i turbulentnym otoczeniu, w jakim funkcjonujemy obecnie. Ramy owych potrzeb, a tym samym wymagań wobec naszych ekspertów, wyznaczają przede wszystkim zróżnicowane pod względem form i struktur organizacje, jednostki administracji publicznej, prywatne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje funkcjonujące w obszarach biznesu, przemysłu, informacji i działalności non profit. 

Wymaga to dostępności i umiejętności adaptacyjnych wielu ekspertów, a przede wszystkim praktyków zdolnych do aktywnego działania i wspierania wszystkich, którzy potrzebują pomocy w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem oraz ochrony najważniejszych wartości, takich jak: personel, mienie, informacje czy reputacja.

By było to możliwe, zarówno członkowie, jak i organy zarządzające i programowe Instytutu muszą mieć kompetencje obejmujące wiele dyscyplin wiedzy i szeroki wachlarz doświadczeń zdobytych na gruncie lokalnym i międzynarodowym. Z tego też powodu od początku funkcjonowania Instytut prowadzi politykę otwartych drzwi. Każdy, kto jest przekonany o tym, że może wnieść coś wartościowego do działalności oraz aktualnych i przyszłych dokonań Instytutu Bezpieczeństwa RESCON, może zostać zaproszony do grona członków lub współpracowników Instytutu.

Dzięki statusowi organizacji niepublicznej RESCON nie podlega ograniczeniom instytucjonalnym (własnościowym) oraz odrzuca w swojej działalności jakiekolwiek zaangażowanie polityczne i religijne. Unika zaangażowania w projekty i przedsięwzięcia, w których konieczne jest prezentowanie indywidualnych poglądów lub sympatii politycznych i wyznaniowych, korzystając przede wszystkim z wiedzy i doświadczenia swoich członków i współpracowników i skupiając się na kwestiach merytorycznych oraz zachowaniu obiektywizmu w działaniach i opiniach. Ma to szczególne znaczenie w tych obszarach działalności Instytutu, które na co dzień wymagają głębokich analiz i obserwacji procesów zachodzących na styku np. aktualnego stanu prawnego danej dziedziny wiedzy i działalności (w funkcji bezpieczeństwa), jego dalszego (planowanego) rozwoju w ramach administracji publicznej oraz potrzeb i wymagań konkretnych grup społecznych czy nawet służb.

W ramach działalności Instytutu możliwe jest prowadzenie szerokiego wachlarza prac badawczych czy działalności naukowej lub doradczej – zarówno do realizacji celów statutowych, jak i na zlecenie konkretnych klientów i partnerów.


Struktura Instytutu

 • Instytutowi przewodzą Członkowie Zarządzający.
 • Zakres merytoryczny działalności definiuje Rada Programowa Instytutu, która ponadto opiniuje i waliduje programy badawczo‑rozwojowe oraz rekomenduje nowych członków.
 • Członkowie Instytucjonalni – to partnerzy mający osobowość prawną. Uczelnie wyższe, instytuty i laboratoria badawcze (krajowe i zagraniczne) oraz przedsiębiorstwa – dostawcy know-how, rozwiązań technologicznych i usług uzupełniających działalność Instytutu.
 • Członkowie Naukowi – to ludzie wiedzy o szerokim doświadczeniu i wysokiej etyce działania; eksperci i najwyższej klasy specjaliści w swoich dziedzinach posiadający znaczne osiągnięcia naukowe lub ogromne doświadczenie praktyczne, zawodowe.

 

 

Kontakt

Informacje kontaktowe

NIP: 5213574549 REGON: 142497690 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS: 000361562 Kapitał zakładowy: 50 000 opłacony w całości

Telefon : +48 533 329 192

Email : biuro@rescon-instytut.org

WWW : www.rescon-instytut.org

Adres : Wilanów Office Park B1 ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa