a&s Polska (4/2018)

Krzysztof Liedel
Instytut Bezpieczeństwa RESCON

Informacja stanowi najcenniejszy zasób strategiczny – w biznesie, polityce, budowaniu indywidualnego sukcesu. Jest tym cenniejsza, im efektywniej jesteśmy w stanie przetwarzać ją w usystematyzowaną wiedzę – taką, która wspiera procesy decyzyjne, pomaga kształtować skuteczne strategie i polityki, zapewnia konkurencyjną przewagę w środowisku naznaczonym ciągłym wyścigiem o ograniczone środki.

Czy równie świadomi jesteśmy tego, że wiedza to także jedno z najskuteczniejszych narzędzi, które wspomagają funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa? Trzeba wiedzieć, przed jakimi zagrożeniami, w jakim środowisku, jak zwalczanymi stoimy – aby skutecznie przeciwdziałać im i destrukcyjnym skutkom, jakie mogą przynieść.
Bezpieczeństwo podmiotów gospodarczych tworzących podwaliny ekonomicznej stabilności i rozwoju to obecnie jeden z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa państwa. Dbałość o bezpieczeństwo podmiotów sektora prywatnego ma zatem wymiar nie tylko partykularny – wpływa także na dobrobyt państwa i jego obywateli. Zagrożenia ze strony przestępczości zorganizowanej, globalne powiązania rynków kapitałowych, rosnące zależności ekonomiczne oraz luki prawne wymagają stałego podnoszenia wiedzy, kompetencji i świadomości osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo biznesu i ich zdolności do sprawnego zwalczania zagrożeń ekonomicznych i zagrożeń fizycznego i organizacyjnego bezpieczeństwa firmy.

O studiach
Celem studiów „Bezpieczeństwo biznesu” w warszawskiej uczelni niepublicznej Collegium Civitas jest zwiększenie zdolności osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo firm do efektywnego zwalczania zagrożeń w obszarze gospodarczym ze strony przestępczości zorganizowanej oraz innych zagrożeń. Studia ukierunkowane są także na wzmacnianie zdolności przeciwdziałania i zwalczania takich zagrożeń w prywatnych i państwowych podmiotach gospodarczych. Program studiów odnosi się nie tylko do „konwencjonalnych” zagrożeń, występujących w sferze materialnej – choć te zostały potraktowane z należytą starannością. Słuchacze od praktyków będą się uczyć tego, jak zagrożenia wpływają na biznes i jak budować systemy, w tym systemy zabezpieczeń technicznych, które mają im przeciwdziałać.
Interesującą częścią programu są zajęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacyjnego oraz komunikacji, które pozwolą zapoznać się z nowymi trendami w tym obszarze.
Zajęcia dotyczące audytu, kontroli i wewnętrznych postępowań wyjaśniających pozwolą z kolei odpowiedzieć na pytania, jak w skuteczny sposób wyciągać wnioski z kryzysów, które dotykają każdej organizacji, i jak ich nie powtarzać.

Partnerzy studiów
Ważnym atutem studiów jest współpraca uczelni z partnerami, którzy nie tylko zapewniają wsparcie kadrowe (praktycy w roli wykładowców), ale także umożliwiają zainteresowanym odbycie praktyk. W tym projekcie uczestniczą: Schrack Seconet (znana firma z branży ochrony ppoż.), Instytut Bezpieczeństwa RESCON (ośrodek prowadzący badania nad bezpieczeństwem biznesu) oraz „a&s Polska”.

a&s Polska (3/2018)

 

Badania przedsiębiorców w obszarze najważniejszych praktyk, standardów i zasad zachowań wobec szeroko rozumianych zagrożeń dla bezpieczeństwa firm.

Redakcja „a&s Polska” wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zaprosiła ekspertów z Instytutu Bezpieczeństwa RESCON do współtworzenia konferencji Nowe technologie i standardy bezpieczeństwa biznesu. Panele dyskusyjne wzbogacone krótkimi prezentacjami były poświęcone przede wszystkim dwóm aspektom związanym z zarządzaniem bezpieczeństwem działalności przedsiębiorstw w Polsce i na świecie:

– warstwie technologicznej, a więc możliwości zastosowania najnowszych urządzeń i systemów technicznych wspierających zarządzanie bezpieczeństwem w firmach,

– sferze organizacyjnej znajdującej wyraz w stosowanych w przedsiębiorstwach standardach zarządzania i praktykach utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony przed skutkami zdarzeń zagrażających działalności gospodarczej.

Istotą wydarzenia była próba oceny najnowszego stanu wiedzy rynku w zakresie obu ww. aspektów oraz dyskusja nad bieżącymi i przyszłymi wyzwaniami w zakresie integracji i interakcji między różnymi interesariuszami tych zagadnień: przedsiębiorcami, producentami i dostawcami rozwiązań oraz przedstawicielami ciał wyznaczających ramy prawne działań w tym zakresie.

Niezwykle istotnym dla Instytutu wydarzeniem towarzyszącym konferencji była możliwość przeprowadzenia badania ankietowego przedsiębiorców (wystawców) w obszarze najważniejszych praktyk, standardów i zasad zachowań wobec szeroko rozumianych zagrożeń dla bezpieczeństwa firm. Celem badania było poznanie stopnia upowszechnienia wiedzy na temat nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem, zidentyfikowanych lub spodziewanych zagrożeń dla działalności przedsiębiorstw w branży zabezpieczeń w Polsce w latach 2018–2019, znajomości narzędzi i zasad prewencji, wykrywania oraz reagowania na zagrożenia wśród pracowników firm z branży zabezpieczeń, a także ogólna ocena kierunków rozwoju rynku.

„a&s Polska” (2/2018)

Na mapie polskich organizacji podejmujących problematykę zarządzania bezpieczeństwem pojawił się nowy gracz – Instytut Bezpieczeństwa RESCON.
Redakcja „a&s Polska”, jako partner strategiczny tej inicjatywy, odsłania plany na bliższą i dalszą przyszłość nowego przedsięwzięcia oraz przybliża sylwetki jego liderów. Z twórcami Instytutu – Grzegorzem Ćwiekiem i Krzysztofem Liedelem – rozmawia Mariusz Kucharski.


Mariusz Kucharski (M.K.): Opowiedzmy, skąd pomysł utworzenia takiej organizacji i jaki jest cel jej działania.

Grzegorz Ćwiek (G.Ć.): Wizja utworzenia przedsięwzięcia, którego misją byłoby wspieranie i propagowanie idei rozwoju zarządzania bezpieczeństwem, a w szczególności odpornością organizacji na różnego rodzaju wydarzenia o charakterze kryzysowym, sięga końca lat 90. Ubiegłego wieku. Wówczas jako młody człowiek zaangażowany w pierwsze projekty związane z bezpieczeństwem (głównie technicznym) i zafascynowany ideą zarządzania kryzysowego, próbując znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat, napotykałem głównie materiały w obcych językach. Cała wiedza, jaką ja i moi współpracownicy czerpaliśmy na temat standardów organizacyjnych i nowoczesnych koncepcji zabezpieczeń technicznych, pochodzi z instytucji zagranicznych, producentów urządzeń i oprogramowania, a także z prasy i książek pisarzy brytyjskich, amerykańskich czy niemieckich.
W Polsce brakowało specjalistów, a nasze uczelnie wyższe nie były przygotowane do kształcenia w takich kierunkach, jak bezpieczeństwo informacji, zarządzanie ryzykiem czy komunikacja kryzysowa. Podczas gdy w Wlk. Brytanii czy USA już w latach 70. i 80. Powstawały – uznawane do dzisiaj za niezbędne – kodeksy dobrych praktyk wspierające przedsiębiorców w walce ze zdarzeniami krytycznymi, my, u progu XXI wieku, poruszaliśmy się po podstawowych pojęciach w tym zakresie, a branża zabezpieczeń dopiero nabierała kształtu.
Podczas spotkań i rozmów z wieloma znajomymi ekspertami zauważyłem, że mają oni podobne zdania, obserwacje i wnioski. Obaj z Krzysztofem jesteśmy przekonani, że w ciągu ostatnich 20 lat wiele się w tym zakresie zmieniło, jednak nadal można dostrzec ogromne luki w poziomie świadomości i wiedzy społeczeństwa oraz mnóstwo potrzeb rynkowych w zakresie rzetelnych informacji na temat nowoczesnych technologii oraz rozwiązań organizacyjnych dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzisiaj, w dobie coraz powszechniejszego na świecie zagrożenia o różnym pochodzeniu – od ataków terrorystycznych po zagrożenia w sieci ‒ znacznie bardziej niż kilkanaście lat temu potrzebujemy dobrych, sprawdzonych metod zarządzania bezpieczeństwem organizacji, wzorców kształtowania kultury bezpieczeństwa w całym naszym społeczeństwie.
Cieszę się, że spotkałem na swojej drodze Krzysztofa, którego zaangażowanie w działania badawcze i edukacyjne tak świetnie wpisuje się w pomysł sprzed lat. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie możemy dłużej czekać i należy działać. Potrzebny jest ktoś, kto będzie wspierał takie idee, prowadził aktywność badawczo-rozwojową, współpracował z ekspertami, dysponował wiedzą, by doradzać innym i tworzyć nowe standardy. Taki mamy wspólny cel!
Cieszę się także z nawiązania strategicznego partnerstwa z „a&s Polska”. Jako liczące się w branży czasopismo macie szeroki ogląd sytuacji rynkowej i bliskie kontakty z uczestnikami tego rynku – od oferentów techniki zabezpieczeń po security managerów. Zainicjowaliście bardzo ważne dla branży spotkania, podczas których osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmach i instytucjach mogą regularnie dyskutować i wymieniać się doświadczeniami z przedstawicielami branży zabezpieczeń. Takie zestawienie nowych technologii wraz z potrzebami rynku jest niezwykle istotne, pomaga bowiem spojrzeć na cały problem holistycznie. Macie już duże doświadczenie, daliście się poznać rynkowi security, dlatego cieszę się, że będziemy wspólnie podejmować ciekawe inicjatywy.

M.K.: Wyjaśnijmy, skąd nazwa Instytutu…

Kontakt

Informacje kontaktowe

NIP: 5213574549 REGON: 142497690 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS: 000361562 Kapitał zakładowy: 50 000 opłacony w całości

Telefon : +48 533 329 192

Email : biuro@rescon-instytut.org

WWW : www.rescon-instytut.org

Adres : Wilanów Office Park B1 ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa