Narzędzia wykorzystywane przez zespół RESCON

 

Lista narzędzi i technik działania składających się na ofertę usług realizowanych wg Standardu RESCON jest bardzo długa. W opracowanym i przyjętym przez nasz Zespół zestawie aktywności, za pomocą których rozwiązujemy problemy naszych Zleceniodawców, posługujemy się zarówno tymi znanymi i uznanymi w branży bezpieczeństwa, jak i własnymi narzędziami i autorskim podejściem do rozwiązywania napotkanych problemów.

Przede wszystkim hołdujemy zasadom krytycznego myślenia i nie korzystamy ze sztampowych i w praktyce nieużytecznych metod postępowania tak popularnie dzisiaj stosowanych na rynku.

Naszym know-how w szczegółach chwalimy się wyłącznie po nawiązaniu ścisłej współpracy, a wszelkie narzędzia dobierane są zawsze indywidualnie do potrzeb projektu. Niektóre niekonwencjonalne metody działania muszą być stosowane za wiedzą i zgodą ścisłego kierownictwa organizacji i przy całkowitej niewiedzy pozostałych uczestników procesu. W innych przypadkach wszyscy interesariusze są dokładnie informowani o zakresie wykorzystywanych narzędzi działania i są zobowiązani do dobrej wymiany informacji i współpracy.

Nie popieramy certyfikacji dla certyfikacji lub w celu zdobycia tzw. papieru.

Jakiekolwiek procesy certyfikacji wspomagamy i realizujemy w wyniku pozytywnego zakończenia procesu krytycznej oceny i wyboru środków najbardziej właściwych w danym studium przypadku, w danym projekcie, dla konkretnej organizacji, w jej otoczeniu zewnętrznym. Proces ten realizujemy wspólnie ze Zleceniodawcą tak, aby optymalnie wykorzystać jego środki finansowe i nasze zasoby wiedzy oraz osobowe.

Do grona użytecznych narzędzi, które stosujemy, należą:
•    analizy procedur, dokumentacji, regulacji wewnętrznych,
•    oceny struktury i zakresu obszarów decyzyjnych przeprowadzane wg dobranych metod,
•    analizy statystyczne, gry i symulacje,
•    analizy wymagań branżowych ‒ lokalnych, krajowych, międzynarodowych,
•    analizy krzyżowe, wielokryteryjne ‒ autorskie,
•    analizy strategiczne, taktyczne, operacyjne wg różnych metod i szkół,
•    wywiady z pracownikami i interesariuszami, wywiady środowiskowe i ustalenia zespołów śledczych czy działań detektywistycznych (własnych),
•    narzędzia socjotechniczne w pozyskiwaniu i analizie informacji,
•    analizy lingwistyczne,
•    analizy profili psychologicznych,
•    badania poligraficzne (wariograf),
•    narzędzia specjalistyczne weryfikacji i identyfikacji granic obszaru bezpiecznego,
•    narzędzia testowania systemów bezpieczeństwa fizycznego (w tym technicznego), personalnego, organizacyjnego, weryfikacja systemów alarmowych i procedur komunikacji kryzysowej,
•    analizy teleinformatyczne,
•    testy penetracyjne i działania zespołów sabotażowych „red teams” (kontrolowanych),
•    analiza hybrydowa – połączenie systemowe różnych metodyk z uwzględnieniem diagnozy, prognozy lub analizy efektywności i analizy decyzyjnej,
•    narzędzia analiz, weryfikacji danych i projektowania zgodne z normami ISO, PN, EN, BS, DIN, VDE, VDS,
•    testy zgodności z normami, bezpieczeństwem przemysłowym, wytycznymi i zaleceniami DHS, CPTED, rozporządzeniami i prawodawstwem polskim, unijnym, normami branżowymi lub wytycznymi wybranego kraju (w przypadku zadań o charakterze międzynarodowym).

Dzięki tym narzędziom możemy z powodzeniem realizować takie zlecenia jak:

Kompleksowe realizacje systemów bezpieczeństwa obejmujące wszystkie sfery działalności organizacji niezależnie od ich wielkości i rynku, na którym działają (w tym dla gmin, powiatów i miast):
•    opracowanie rekomendacji ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w sytuacji stwierdzenia istnienia luk i podatności lub słabości systemów bezpieczeństwa,
•    opracowanie dedykowanych procedur w najważniejszych obszarach,
•    opracowanie planów ochrony, zarządzania kryzysowego, nakładki antyterrorystycznej, a także programów i polityk bezpieczeństwa we wszystkich wrażliwych obszarach (w sytuacji stwierdzenia ich braku lub niedostosowania do zdiagnozowanych zagrożeń),
•    wykonywanie projektów, koordynacja międzybranżowa i nadzór inwestorski nad realizacją systemów zabezpieczeń technicznych.

Szkolenia:
•    dedykowane szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników w zakresie procedur oraz właściwych zachowań i mechanizmów zachowania bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia lub ewakuacji,
•    podnoszenie świadomości i wiedzy na temat indywidualnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo firmy lub jej obszarów,
•    wyposażenie pracowników w stosowne narzędzia pozwalające na unikanie zagrożeń lub reagowanie na wystąpienie sytuacji kryzysowej,
•    szkolenia dla personelu ochrony w zakresie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa technicznego,
•    programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Doradztwo stałe i czasowe (projektowe)
Specjaliści RESCON podejmują współpracę zarówno w zakresie pojedynczych zleceń i projektów, jak i w formule stałej, abonamentowej gotowości do rozwiązywania problemów bieżących i długofalowych. Struktura niezbędnego dla Zleceniodawcy zespołu może zmieniać się w czasie, a pierwotny zakres zlecenia ewoluować w kierunkach, które nie były początkowo brane pod uwagę.
Jako swoisty węzeł informacyjny i „hub” ekspercki, Instytut Bezpieczeństwa RESCON szczyci się możliwością dostarczania rozwiązań w różnorodnych dziedzinach funkcjonowania współczesnego biznesu z wykorzystaniem wiedzy specjalistów i ekspertów współpracujących z Instytutem na stałe oraz ad hoc (w wypadku unikalnych, jednorazowych projektów wymagających wiedzy w wąskiej, specjalistycznej dziedzinie).

Kontakt

Informacje kontaktowe

NIP: 5213574549 REGON: 142497690 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS: 000361562 Kapitał zakładowy: 50 000 opłacony w całości

Telefon : +48 533 329 192

Email : biuro@rescon-instytut.org

WWW : www.rescon-instytut.org

Adres : Wilanów Office Park B1 ul. Adama Branickiego 15 02-972 Warszawa